Bases concurs.

Bases concurs
 

Multicoptero.com, es convoca a afeccionats i professionals a participar en la quarta edició del Concurs de Fotografia DRONS N' ROSES FESTIVAL


BASES:
1. L'esperit del concurs és el de destacar en fotografia els valors de l'ús dels drons, en aquest cas pel que fa a la captura d’imatges en una nova perspectiva, a vista d’ocell.

2. La inscripció és gratuïta.

3. S'estableixen les següents categories:


Foto:

-Creativa, Memorial Jordi Velasco,

-Patrimoni natural, costaner, paisatge,

-Patrimoni històric.

-Cerca l’objectiu.

 

4. Els premis consisteixen en,

-CREATIVA, Memorial Jordi Velasco,

Trofeu i 1.000€

 Per a la resta de les categories, s’elegirà un primer premi i un finalista

-PATRIMONI NATURAL, COSTANER I PAISATGE:

Trofeus i Primer 600 euros i segon 250 euros.

-PATRIMONI HISTÒRIC:

Trofeus i Primer 600 euros i segon 250 euros.

-CERCA L’OBJECTIU

Trofeu i  600 euros.


5. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona d'àmbit professional o afeccionat, major d'edat, prèvia inscripció.


6. Els candidats hauran de presentar els seus treballs entre l'11 i el 23 de maig de 2019 a les 13:00 h.

 
7.Les fotografies s'han de presentar en format digital JPEG, fitxers directes i originals de la càmera amb tota la informació Exif (hora, data i posició GPS en els models que ho contemplin). Juntament amb el fitxer original s’acceptarà la mateixa imatge processada i amb correcció de color (no s'acceptaran fotomuntatges, o retocs digitals).

No s' acceptaran fragments de vídeo, ni fotogrames extrets de fitxers de vídeo. Els participants enviaran per WETRANSFER les imatges obtingudes a l'adreça info@multicoptero.com

8. Cada autor concursant podrà presentar un màxim de dues obres per categoria.


9. Les fotografies han de ser inèdites, exclusives pel concurs i realitzades entre els dies 11 i 23 de maig de 2019 dins el terme municipal de Roses.
10. Pel sol fet de participar en aquest concurs, els autors reconeixen ser els posseïdors de tots els drets de les fotografies i ser-ne els autors. L'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.

 

11. No s'acceptarà cap obra que segons el parer de l'organització no respecti l'esperit d'aquest concurs o es pugui considerar ofensiva.


12. Els guanyadors seran anunciats  al moment del lliurament del premi.


13. En cas de resultar guanyador, l'autor lliurarà la o les fotografies en la màxima resolució possible per a la seva correcta reproducció.


14. El resultat del concurs es farà públic el dia 25 de maig de 2019.


15. La participació en el concurs comporta la cessió gratuïta dels drets patrimonials i de propietat intel·lectual sobre les fotografies en favor del l’Ajuntament de ROSES per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat coneguda en l'actualitat.

L'esmentada cessió es realitza a l'efecte de la seva explotació dirigida a la realització d'accions i actuacions relacionades amb la promoció de l'Ajuntament i de l'àmbit i virtuts dels drones.

La cessió dels drets abans citats es realitza per a tot el temps en què triguin els projectes a passar al domini púbic i s'atorga per a l'àmbit territorial universal, inclosa l'explotació a la xarxa d'internet.

En tot cas l’ajuntament es compromet a fer constar el nom del creador de la o les imatges.


16. Les fotografies presentades seran publicades en una galeria municipal feta ex-profeso fent constar el nom de l'autor.

17. L'Ajuntament de Roses es reserva el dret de realitzar una exposició amb una selecció dels projectes presentats al concurs.


18. El jurat serà designat per l’ajuntament convidant, entre d’altres, a professionals del món de la fotografia i els drons. Cap membre del jurat podrà concursar.

19. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, inclosa la de declarar desert qualsevol de les categories.


20. La decisió del jurat és inapel·lable.


21. El lliurament dels premis es realitzarà a la Ciutadella de Roses en dia i hora encara per definir.


22. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals seran recollits, incorporats i tractats en el fitxer anomenat Concurs, que té com a finalitat la de facilitar les comunicacions de multicoptero.com. El responsable del fitxer serà l’ajuntament.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s'ha d'enviar un correu a info@multicoptero.com qui traslladarà el seu contingut al propi ajuntament de Roses.

23. El vol SEMPRE es realitzarà per sota dels 120 metres d'altura i respectant la zona lliure de vol no restringida de la qual es disposarà d'un mapa detallat el dia del concurs.

L'incompliment d'aquesta norma serà motiu de desqualificació i expulsió immediata del participant acceptant el participant la seva exclusiva responsabilitat.

Seguint les recomanacions de AESA

No es pot volar en zona urbana

No es pot volar sobre aglomeracions de persones, parc (oberts al públic), platges, concerts, casaments manifestacions processons, etc.

No es pot volar de nit.

No es pot volar a prop d’aeroports, aeròdroms, etc,

No es pot volar on es realitzin vols amb altres aeronaus a baixa alçada (parapent, paracaigudisme, aeròdroms i heliports)

No es pot posar en perill a tercers.

 

L’incompliment d'aquestes normes no responsabilitza a l'organització en cap cas, dels danys que el pilot pugui causar amb les seves males pràctiques.

L'organització vetllarà en tot moment per la seguretat dels participants i espectadors poden expulsar, sense dret a reclamació, qualsevol persona que actuï de forma improcedent.


No s'admeten "Drons de Carreres" pel concurs de fotografia.

LA SEGURETAT ÉS EL NOSTRE PRIMER OBJECTIU.

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4427085/recomendaciones_uso_drones.pdf


24. La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases
Ajuntament de Roses

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 
 
 
 
 
Bases concurso (provisional).


Multicoptero.com,  convoca a aficionados y profesionales a participar en la cuarta edición del Concurso de Fotografía DRONS  N'  ROSES FESTIVAL


BASES:
1. El espíritu del concurso es el de destacar en fotografía los valores del uso de los drons, en este caso en cuanto a la captura de imágenes en una nueva perspectiva, a vista de pájaro.

2. La inscripción es gratuita.

3. Se establecen las siguientes categorías:


Foto:

-Creativa, Memorial Jordi Velasco,

-Patrimonio natural, costero, paisaje,

-Patrimonio histórico.

-Busca el objetivo.4. Los premios consisten en,

-CREATIVA, Memorial Jordi Velasco,

Trofeo y 1.000€

Para el resto de las categorías, se elegirá un primer premio y un finalista

-PATRIMONIO NATURAL, COSTERO Y PAISAJE:

Trofeos y Primero 600 euros y segundo 250 euros.

-PATRIMONIO HISTÓRICO:

Trofeos y Primero 600 euros y segundo 250 euros.

-BUSCA EL OBJETIVO

Trofeos y 600 euros.


5. Podrá participar en este concurso cualquier persona de ámbito profesional o aficionado, mayor de edad, previa inscripción.


6. Los candidatos tendrán que presentar sus trabajos entre el 11 y el 23 de mayo de 2019.


7.Las fotografías se tienen que presentar en formato digital JPEG, ficheros directos y originales de la cámara con toda la información Exif (hora, fecha y posición GPS en los modelos que lo contemplen). Junto con el fichero original se aceptará la misma imagen procesada y con corrección de color (no se aceptarán fotomontajes, o retoques digitales).

No se aceptarán fragmentos de vídeo, ni fotogramas extraídos de ficheros de vídeo. Los participantes entregarán las fotografias por medio de WETRANSFER a la cuenta de correo info@multicoptero.com antes del dia 23 de mayo a las 13:00h.

8. Cada autor concursando podrá presentar un máximo de dos obras por categoría.


9. Las fotografías tienen que ser inéditas, exclusivas por el concurso y realizadas en los días 11 y 23 de mayo de 2019 dentro del término municipal de Roses.
10. Por el solo hecho de participar en este concurso, los autores reconocen ser los poseedores de todos los derechos de las fotografías y ser los autores. La organización se exime de cualquier conflicto de publicación de la obra.11. No se aceptará ninguna obra que según el parecer de la organización no respete el espíritu de este concurso o se pueda considerar ofensiva.


12. Los ganadores serán anunciados en el momento de la entrega del premio.


13. En caso de resultar ganador, el autor entregará la o las fotografías en la máxima resolución posible para su correcta reproducción.


14. El resultado del concurso se hará público el día 25 de mayo de 2019.


15. La participación en el concurso comporta la cesión gratuita de los derechos patrimoniales y de propiedad intelectual sobre las fotografías en favor del el Ayuntamiento de ROSES para su explotación en cualquier formato o apoyo, para cualquier sistema, procedimiento o modalidad conocida en la actualidad.

La mencionada cesión se realiza a efectos de su explotación dirigida a la realización de acciones y actuaciones relacionadas con la promoción del Ayuntamiento y del ámbito y virtudes de los drones.

La cesión de los derechos antes citados se realiza para todo el tiempo en que tarden los proyectos a pasar al dominio púbico y se otorga para el ámbito territorial universal, incluida la explotación en la red de internet.

En todo caso el ayuntamiento se compromete a hacer constar el nombre del creador de la o las imágenes.


16. Las fotografías presentadas serán publicadas en una galería municipal hecha ex-profeso haciendo constar el nombre del autor.

17. El Ayuntamiento de Roses se reserva el derecho de realizar una exposición con una selección de los proyectos presentados al concurso.


18. El jurado será designado por el ayuntamiento invitando, entre otros, a profesionales del mundo de la fotografía y los drons. Ningún miembro del jurado podrá concursar.

19. El jurado se reserva la facultad de resolver cualquier aspecto no previsto en estas bases, incluida la de declarar desierto cualquiera de las categorías.


20. La decisión del jurado es inapelable.


21. La entrega de los premios se realizará en la Ciutadella de Roses en día y hora aún por definir.


22. De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales serán recogidos, incorporados y tratados en el fichero llamado Concurso, que tiene como finalidad la de facilitar las comunicaciones de multicoptero.com. El responsable del fichero será el ayuntamiento.

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se tiene que enviar un correo a info@multicoptero.com quién trasladará su contenido al propio ayuntamiento de Roses.

23. El vuelo SIEMPRE se realizará por debajo de los 120 metros de altura y respetando la zona libre de vuelo no restringida de la cual se dispondrá de un mapa detallado el día del concurso.

El incumplimiento de esta norma será motivo de descalificación y expulsión inmediata del participante aceptando el participante su exclusiva responsabilidad.

Siguiendo las recomendaciones de AESA

No se puede volar en zona urbana

No se puede volar sobre aglomeraciones de personas, parque (abiertos al público), playas, conciertos, casamientos manifestaciones procesiones, etc.

No se puede volar por la noche.

No se puede volar cerca de aeropuertos, aeródromos, etc,

No se puede volar donde se realicen quieres con otras aeronaves a baja altura (parapente, paracaidismo, aeródromos y helipuertos)

No se puede poner en peligro a terceros.El incumplimiento de estas normas no responsabiliza a la organización en ningún caso, de los daños que el piloto pueda causar con sus malas prácticas.

La organización velará en todo momento por la seguridad de los participantes y espectadores pueden expulsar, sin derecho a reclamación, cualquier persona que actúe de forma improcedente.


No se admiten "Drones de Carreras" por el concurso de fotografía.

LA SEGURIDAD ES NUESTRO PRIMER OBJETIVO.

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4427085/recomendaciones_uso_drones.pdf


24. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases
Ayuntamiento de Roses